I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Właścicielem Sklepu internetowego https://www.villawieliczka.com/ jest przedsiębiorca: Antoine Brenti prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ekobud Antoine Brenti, zarejestrowaną przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, mający siedzibę w Wieliczce przy Raciborsko 551, kod pocztowy 32-020, NIP: 675-13-19-053, REGON: 120723085, tel. 535888477, zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem Internetowym” lub „Villa Wieliczka”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania usług filmowych i fotograficznych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.villawieliczka.com/ oraz zasady rejestracji i posiadania konta Klienta na stronie internetowej sklepu https://www.villawieliczka.com/
 3. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Dla prawidłowego działania strony oraz korzystania ze sklepu internetowego niezbędne są:- sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  – przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla itp.
  – konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
  – rozdzielczość: 800×600.Powyższe wymagania odnoszą się do najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz oprogramowania. Z uwagi na stałe udoskonalanie serwisu, konieczne mogą okazać się aktualizacje przeglądarek w przypadku korzystania przez Klienta z ich starszych wersji.
 1. Za Konsumenta zgodnie z treścią art. 221Kodeksu Cywilnego uznaje się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Villa Wieliczka świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu usługi fotograficzne i filmowe w oparciu o zamówienie Klienta składane za pośrednictwem Internetu zgodnie z przedstawioną ofertą i realizowane według określonej specyfikacji.
 3. Na podstawie zamówienia złożonego zgodnie z pkt 7, Klient nabywa produkt stanowiący efekt końcowy usługi fotograficznej lub filmowej.

II. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

 1. Zamówienia usługi można składać codziennie, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem konta Klienta, po uprzedniej rejestracji i podaniu danych Klienta niezbędnych do jego założenia i umożliwiających składanie oraz realizację zamówień (oznaczonych jako pola obowiązkowe).
 2. Założenie konta Klienta następuje poprzez rejestrację, która wymaga wypełnienia w języku polskim krótkiego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie sklepu internetowego oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestrację poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu adres mailowy, w terminie 48 godzin od jego otrzymania – brak aktywacji linku w tym czasie skutkować będzie usunięciem konta.
 3. Rejestracja konta Klienta daje możliwość składania zleceń i zamawiania usług wielokrotnie za pośrednictwem konta, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia oraz wglądu we wszystkie złożone zamówienia.
 4. Klient wypełniając formularz rejestracji swojego konta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Villa Wieliczka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań Klientów sklepu internetowego, w szczególności podania nieprawdziwych danych lub dokonania zakupów na rachunek osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości podawanych przez niego danych przed ich przekazaniem Villa Wieliczka, w szczególności w zakresie wskazanego adresu i danych potrzebnych do zaksięgowania zakupu.
 6. Villa Wieliczka jest uprawniona do usunięcia konta Klienta, w przypadku gdy Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub w inny sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami korzysta ze swojego konta oraz w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

III. UPRAWNIENIA KLIENTA.

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) ma prawo odstąpić od umowy zawartej z przedsiębiorcą na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, chyba że zawarł jedną z umów, o których mowa w ust. 2.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  10) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
 1. Jeśli nie znajdują zastosowania wyłączenia, o których mowa w ust. 2, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, a bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – odi. objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części,
  ii. polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów;b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument chcący skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy zobowiązany jest do wysłania na adres przedsiębiorcy, w terminie określonym w ust. 1, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy . Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wysłać na adres: Ekobud Antoine Brenti, Raciborsko 551, 32-020 Wieliczka, „ – Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi* – Data zawarcia umowy*………../odbioru*……………. – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……….. – Adres konsumenta(-ów) …………….. – Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data ………………….”

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. W przypadku zwrotu produktu na skutek odstąpienia od umowy konieczne jest, aby towar zwracany był niezniszczony, czysty, w miarę możliwości w opakowaniu oraz z elementami, które posiadał on w momencie doręczenia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Villa Wieliczka zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie zakupu, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Po otrzymaniu przesyłki od Villa WIeliczka Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy lub towar został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Klient zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się aby Klient dołączył do reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności dostawcy przesyłki i przez niego podpisany. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego.
 6. Villa Wieliczka zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz bez wad fizycznych oraz prawnych.
 7. Klient zobowiązany jest przekazać Villa Wieliczka reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego przewidzianych na adres siedziby Sprzedawcy wraz z informacją zawierającą następujące dane: data zgłoszenia, określenie przedsiębiorcy i Klienta, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opisanie niezgodności (wad), a także jakie Klient zgłasza roszczenie oraz udostępnić nabyty produkt, celem weryfikacji podstaw reklamacji.
 8. Koszty przesyłki reklamacyjnej pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki oraz całkowita wartość reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 9. Reklamacje rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
 10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Klienta na jego koszt. Nie odebranie takiej przesyłki przez Klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu.
 11. Klientowi przysługuje na zasadach przewidzianych w prawie również reklamacja dotycząca świadczenia usług przez Villa Wieliczka związanych z posiadaniem przez Klienta konta na portalu. Miejscem zgłoszenia takiej reklamacji jest siedziba Villa WIeliczka, reklamacja winna zawierać wskazanie jej daty, określenie Villa Wieliczka  i Klienta oraz opis nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu reklamacyjnemu.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

  1. Realizacja usług oferowanych przez Villa Wieliczka następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, prowadzących do zawarcia umowy o świadczenie usług fotograficznych i filmowych, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Villa Wieliczka umożliwia również składanie zamówień swoim Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@villawieliczka.com lub telefonicznie pod numerem 535888477 (Opłaty za połączenie zgodnie z cennikiem operatora).
  2. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy, lecz złożenie przez niego oferty zawarcia umowy o świadczenie usług, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji, w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia oraz dostępności produktów koniecznych do jej wykonania.
  3. Villawieliczka.com akceptuje przy zamówieniu następującej formy płatności:
   1. Paypal
   2. PayU
   3. Przelew
   4. karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic)

przy czym łączny koszt zależny jest od rodzaju usługi, wybranego sposobu płatności oraz kosztów dostawy np albumów.

 1. Ceny usług znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie euro w PLN i są cenami aktualnymi. Podane ceny obejmują koszty przesyłki wybranych produktów.
 2. Villa Wieliczka zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych usług, dostępnych w Sklepie Internetowym, jak też wprowadzania nowych bądź wycofywania usług.
 3. Cena podana przy każdej z usług jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności materiałów, o czym mowa w ust. 2.
 4. Villa Wieliczka dokłada wszelkich starań odnośnie dokładności opisów w zakresie pełnionych usług, uwagi te są wiążące dla Klienta i dokonanie zamówienia oznacza ich akceptację.
 5. Aby zlecić wykonanie usług Klient powinien po uruchomieniu strony internetowej, działającej pod adresem https://www.villawieliczka.com/, zapoznać się z ofertą dostępnych usług, a następnie wybrać interesującą go usługę i zlecić jej wykonanie poprzez zakup. Klient w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu jego treści. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu.
 6. Dokonując zamówienia Klient dodaje wybraną usługę do koszyka. Przy każdej usłudze widnieją dostępne parametry w jakich Villa Wieliczka gotowa jest wykonać zlecenie, które Klient samodzielnie wybiera.
 7. Kolejno po wyborze pakietu, a także formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam zobowiązując się zapłacić”. Kupujący przed kliknięciem przycisku „Zamawiam zobowiązując się zapłacić” wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem może również wskazać, iż rezygnuje z otrzymania faktury – w takim przypadku wraz z produktem Klient otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy produktu.

V. POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 1. Po dokonaniu zamówienia Klientowi przekazywana jest informacja o jego otrzymaniu przez Villa Wieliczka oraz o rozpoczęciu procedury weryfikacji poprawności zamówienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta.
 2. W okresie do dwóch dni roboczych od dnia przekazania Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja. Villa Wieliczka zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia oraz ewentualnych dalszych ustaleń w przedmiocie zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta..
 3. W przypadku niepoprawności zamówienia, braków, wątpliwości co do treści lub warunków technicznych, bądź niedostępności materiałów niezbędnych dla realizacji usługi Villa Wieliczka jest uprawnione do odmowy przyjęcia zamówienia.
 4. Villa Wieliczka poinformuje Klienta o przyjęciu bądź nie zamówienia w terminie określonym ust. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany formularzu rejestracyjnym. Nieotrzymanie informacji o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie określonym w ust. 2 lub też otrzymanie w tym terminie informacji o jego przyjęciu oznacza zawarcie przez Villa Wieliczka i Klienta umowy na realizację usług fotograficznych lub filmowych- nie dotyczy to przypadków, gdy informacja o nieprzyjęciu zamówienia została wysłana na nieprawidłowo podany przez Klienta adres mailowy.
 5. Po zawarciu umowy Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia (poza prawem do odstąpienia od umowy opisanym powyżej w Regulaminie – w przypadku gdy nie mają zastosowania wyłączenia tego prawa) .
 6. Termin realizacji zamówienia każdorazowo określony jest w specyfikacji zamówienia, w trakcie uzupełnienia formularzy przez Klienta.
 7. Villa Wieliczka przystępuje do realizacji usługi – w przypadku:
 8. płatności przelewem lub kartą płatniczą – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 9. płatności  internetowej – po otrzymaniu potwierdzenia od operatora systemu płatności lub wystawcy karty kredytowej o dokonaniu płatności.
 10. Numer rachunku bankowego, na który winna nastąpić zapłata, jak też dane niezbędne do przelewu  – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym informującym o otrzymaniu zamówienia.
 11. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady i warunki dokonywania zapłaty określone przez podmiot obsługujący płatność.
 12. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności wymaganej przy tego typu transakcjach. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Villa Wieliczka powstałą z winy Klienta polegającą na braku przekazania przez pośrednika kwoty płatności.
 13. Zastrzegamy sobie możliwość nie przyjęcia zamówienia do realizacji bez podania przyczyny.

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

Wszelkie materiały oraz projekty (w tym zdjęcia i opisy świadczonych usług) zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią wyłączną własność intelektualną Villa Wieliczka, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zmianami). Zabrania się ich pobierania, modyfikowania, kopiowania oraz wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, bez wyraźnej, pisemnej zgody Villa Wieliczka

VII. OCHRONA DANYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Ekobud ANtoine Brenti, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Villa Weliczka wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Raciborsko 551, 32-020 Wieliczka, NIP: 675-13-19-053, REGON: 120723085, tel. 535888477,
 2. dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie tj. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3) moje
 3. dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi;
 4. dane osobowe mogą być również udostępnione niezależnym podmiotom takim jak współpracownicy Administratora; współpracownicy Administratora przetwarzają dane osobowe wyłącznie w celu, o którym mowa w pkt 2);
 5. dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 6. przysługują mi następujące prawa:
  a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania danych osobowych; c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Antoine Brenti, Raciborsko 551, 32-020 Wieliczka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@villawieliczka.com
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.

VIII. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE (COOKIES).

 1. Podczas korzystania przez Klienta ze strony internetowej https://www.villawieliczka.com/ automatycznie zbierane są dane dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz  system Google Analytics .
 2. Pliki cookies, o których mowa ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej DrukujDobrze.pl.
 3. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.: a) podnoszenie jakości Usług, b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, c) tworzenie statystyk oglądalności, d) śledzenie preferencji Użytkownika.
 4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 5. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 6. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) lub chcący usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces blokady lub usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 7. https://www.villawieliczka.com/ uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
 2. https://www.villawieliczka.com/ zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu, o czym powiadomi Klienta przy pierwszym logowaniu na konto Klienta z prawem do jego akceptacji bądź rezygnacji z korzystania z konta Klienta i dokonywania zamówień w sklepie internetowym. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje Klienta od chwili jego akceptacji.
 3. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży, świadczenia usług serwisowych lub korzystania z konta Klienta, w przypadku gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę https://www.villawieliczka.com/
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej https://www.villawieliczka.com/, a obowiązuje Klienta z chwilą jego akceptacji.

 

Instagram

Obserwuj nas na instagramie

i poznaj lepiej

Villa youtube

Zobacz jak pracujemy

nad sesjami

Już teraz Zarezerwuj

Przejdź do oferty i zarezerwuj usługę która Cię interesuje

Przejdź do oferty

  Masz pytanie?

  Zarezerwuj termin sesji